Main Logo Mact

Algemene voorwaarden mact BV V2022


1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van alle door ons aangegane overeenkomsten. Er kan enkel schriftelijk
van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de
documenten uitgaande van de cliënt.


2. Elke vermelde uitvoeringstermijn geldt slechts als streefdatum. De overschrijding van deze termijn kan niet aanzien
worden als geldige reden tot verbreking van de overeenkomst en/of aanleiding geven tot enige schadeclaim.


3. Al onze offerten, onder welke vorm ook, worden gegeven ten titel van aanduiding.


4. mact BV voert de door haar aanvaarde opdrachten, die middelenverbintenissen zijn, naar best vermogen uit en behartigt
de opdrachten volgens de regels van de kunst met zorg van een goede opdrachtnemer.


5. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als
ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, toelating tot de collectieve schuldenregeling,
alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de cliënt.


6. Klachten betreffende de verstrekte diensten dienen schriftelijk onder de vorm van een aangetekend schrijven bij ons toe
te komen ten laatste 8 dagen na factuurdatum.
mact BV kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor gederfde winst of verlies van de cliënt naar aanleiding van het
uitvoeren van een opdracht. mact BV kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse
schade. Klachten omtrent een deel van de factuur ontslaan de cliënt niet van zijn verplichting de factuur en inzonderheid het niet
betwiste deel ervan te betalen binnen de gestelde termijn.


7. Behoudens andersluidend beding of nauwkeurige vermelding op de factuur, zijn de facturen via overschrijving betaalbaar
op de bankrekening, op hun datum, zonder enige korting of afhouding uit welke hoofde ook. Overeenkomstig de
wettelijke bepalingen zijn de BTW en alle taksen ten laste van de cliënt.


8. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk, per aangetekende brief aan mact BV, te gebeuren binnen de 8 dagen na de
factuurdatum, bij gebrek waaraan de cliënt geacht wordt de factuur te hebben aanvaard.


9. Ieder op zijn vervaldatum onbetaald bedrag brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest
op van 12% per jaar, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan of termijnen van respijt. Daarenboven wordt ieder
op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van schadebeding van rechtswege en mits voorafgaande
ingebrekestelling vermeerderd met 12 % met een minimum van 150 euro, ook bij het aanvaarden van een afbetalingsplan
of termijnen van respijt.


10. Het niet-betalen op de vervaldag (van een gedeelte) van de factuur of van een gedeelte van het contract, maakt het saldo
van alle rekeningen onmiddellijk opeisbaar. Daarenboven behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen en
werken stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om ofwel de gedwongen uitvoering van de overeenkomst
te eisen, ofwel de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen
voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in
gebreke gebleven cliënt.


11. Specifieke vragen die tijdens een opdracht van de opdrachtgever worden gesteld aan mact BV, worden door of via de
opdrachtgever uitgevoerd. Zo blijft er sprake van een WIN-WIN situatie, wat onze doelstelling is. Mact BV is vrij om
personen of bedrijven, los van de opdracht, te contacteren voor eventuele activiteiten die gelijk kunnen lopen met deze
van opdrachtgever.


12. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van
KORTRIJK bevoegd.

Industrieweg 45
8800 Roeselare
België

BTW BE0763.482.149

DV.O247468